آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری


آپدیت جدید شامل گوشی های جدید برند محبوب سامسونگاز جمله گوشی های 2019 شامل /S10+/S10/NOT10/NOT9 و گوشی کمیاب میباشدCharging paused battery temperature too low , Moisture مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری در گوشی های سامسونگگوشی های سامسونگ با اتصال شارژر به گوشی یا تبلت با پیام زیر مواجه میشوند  شارژ متوقف شد دمای باتری یا بسیار زیاد یا بسیار ک

ادامه مطلب  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری


آپدیت جدید شامل گوشی های جدید برند محبوب سامسونگاز جمله گوشی های 2019 شامل /S10+/S10/NOT10/NOT9 و گوشی کمیاب میباشدCharging paused battery temperature too low , Moisture مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری در گوشی های سامسونگگوشی های سامسونگ با اتصال شارژر به گوشی یا تبلت با پیام زیر مواجه میشوند  شارژ متوقف شد دمای باتری یا بسیار زیاد یا بسیار ک

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Gفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Fفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری


آپدیت جدید شامل گوشی های جدید برند محبوب سامسونگاز جمله گوشی های 2019 شامل /S10+/S10/NOT10/NOT9 و گوشی کمیاب میباشدCharging paused battery temperature too low , Moisture مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری در گوشی های سامسونگگوشی های سامسونگ با اتصال شارژر به گوشی یا تبلت با پیام زیر مواجه میشوند  شارژ متوقف شد دمای باتری یا بسیار زیاد یا بسیار ک

ادامه مطلب  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری


آپدیت جدید شامل گوشی های جدید برند محبوب سامسونگاز جمله گوشی های 2019 شامل /S10+/S10/NOT10/NOT9 و گوشی کمیاب میباشدCharging paused battery temperature too low , Moisture مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری در گوشی های سامسونگگوشی های سامسونگ با اتصال شارژر به گوشی یا تبلت با پیام زیر مواجه میشوند  شارژ متوقف شد دمای باتری یا بسیار زیاد یا بسیار ک

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Gفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Fفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Gفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Fفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

فایل روت گوشی A20 سامسونگ A205FXX در اندروید 9 باینری1  

فایل روت گوشی A20 سامسونگ A205FXX در اندروید 9 باینری1


فایل روت آسان و تک کلیک سامسونگ A20 با شماره فنی A205FXXاین فایل برروی باینری 1 و اندروید 9 دستگاه تست شدهفایل TAR رو در سربرگ AP ادین فلش کنید.

ادامه مطلب  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری


آپدیت جدید شامل گوشی های جدید برند محبوب سامسونگاز جمله گوشی های 2019 شامل /S10+/S10/NOT10/NOT9 و گوشی کمیاب میباشدCharging paused battery temperature too low , Moisture مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری در گوشی های سامسونگگوشی های سامسونگ با اتصال شارژر به گوشی یا تبلت با پیام زیر مواجه میشوند  شارژ متوقف شد دمای باتری یا بسیار زیاد یا بسیار ک

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Gفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Fفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

فایل روت گوشی A20 سامسونگ A205FXX در اندروید 9 باینری1  

فایل روت گوشی A20 سامسونگ A205FXX در اندروید 9 باینری1


فایل روت آسان و تک کلیک سامسونگ A20 با شماره فنی A205FXXاین فایل برروی باینری 1 و اندروید 9 دستگاه تست شدهفایل TAR رو در سربرگ AP ادین فلش کنید.

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F باینری 2  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F باینری 2


موضوع :دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F باینری 2فایل تست شده باینری 2می توانید این فایل روت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205FN باینری 2  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205FN باینری 2


موضوع :دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205FN باینری 2فایل تست شده باینری 2می توانید این فایل روت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری  

آپدیت شماره 8 – مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری


آپدیت جدید شامل گوشی های جدید برند محبوب سامسونگاز جمله گوشی های 2019 شامل /S10+/S10/NOT10/NOT9 و گوشی کمیاب میباشدCharging paused battery temperature too low , Moisture مجموعه کاربردی رفع مشکل پیغام توقف شارژ با توجه به دمای باطری در گوشی های سامسونگگوشی های سامسونگ با اتصال شارژر به گوشی یا تبلت با پیام زیر مواجه میشوند  شارژ متوقف شد دمای باتری یا بسیار زیاد یا بسیار ک

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205G


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Gفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F  

دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F


موضوع :دانلود فایل فیکس لوگو بعد از انلاک بوتلودر گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205Fفایل سالم و تست شده حل مشکل فیکس لوگو بعد از آنلاک بوتلودر کردن می توانید این فایل فیکس لوگو را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

فایل روت گوشی A20 سامسونگ A205FXX در اندروید 9 باینری1  

فایل روت گوشی A20 سامسونگ A205FXX در اندروید 9 باینری1


فایل روت آسان و تک کلیک سامسونگ A20 با شماره فنی A205FXXاین فایل برروی باینری 1 و اندروید 9 دستگاه تست شدهفایل TAR رو در سربرگ AP ادین فلش کنید.

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F باینری 2  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F باینری 2


موضوع :دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205F باینری 2فایل تست شده باینری 2می توانید این فایل روت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205FN باینری 2  

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205FN باینری 2


موضوع :دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy A20 SM-A205FN باینری 2فایل تست شده باینری 2می توانید این فایل روت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

محصول جدید ویژه گوشی های سامسونگ  

محصول جدید ویژه گوشی های سامسونگ


این مجموعه شامل تصاویر تعمیرات گوشی های سامسونگ(سیم کشی روی بُرد گوشی)سرویس منوال و فلوچارت تعمیرات سخت افزار(جدید سامسونگ2019)شماتیک گوشی های سامسونگ (برای اولین بار)تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنی

ادامه مطلب  

آموزش روت کردن گوشی با اندروید 9 و ساخت boot.img با برنامه مجستیک  

آموزش روت کردن گوشی با اندروید 9 و ساخت boot.img با برنامه مجستیک


این آموزش بر روی گوشیهای سامسونگ a10-a20-a30-a50-a60-a70 تست شده است ..که شما میتوانید فایل روت گوشی خودتان را بسازید .. فایل فلش گوشی برای استخراج فایل boot  نیاز میباشد .

ادامه مطلب  

محصول جدید ویژه گوشی های سامسونگ  

محصول جدید ویژه گوشی های سامسونگ


این مجموعه شامل تصاویر تعمیرات گوشی های سامسونگ(سیم کشی روی بُرد گوشی)سرویس منوال و فلوچارت تعمیرات سخت افزار(جدید سامسونگ2019)شماتیک گوشی های سامسونگ (برای اولین بار)تجزیه و تحلیل مدارهای تلفن همراه و توانایی نقشه خوانی از اصولی ترین و مهمترین مبحث در تعمیرات سخت افزاری تلفن همراه محسوب میشود . در تعمیر یک طبقه از مدار الکترونیکی تعمیرکار در صورتیکه اطلاع از نوع المانها و ماهیت آنها و همچنی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1