پاورپوینت درمورد آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز---------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز---------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز---------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز---------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايي با تايرو استفاده بهینه از ان  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایرو استفاده بهینه از ان


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز----------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايي با تايرو استفاده بهینه از ان  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایرو استفاده بهینه از ان


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز----------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايي با تايرو استفاده بهینه از ان  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایرو استفاده بهینه از ان


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز----------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد آشنايي با تايرو استفاده بهینه از ان  

پاورپوینت درمورد آشنایی با تایرو استفاده بهینه از ان


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 32 اسلایدبنام خدا 2 آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن 3 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز----------------

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی تايرها و انتخاب و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت آماده; بررسی تایرها و انتخاب و استفاده بهینه از آن


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 30 اسلاید1 بررسی تایرها و انتخاب و استفاده بهینه از آن 2 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز-----------------15استاندار

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی تايرها و انتخاب و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت آماده; بررسی تایرها و انتخاب و استفاده بهینه از آن


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 30 اسلاید1 بررسی تایرها و انتخاب و استفاده بهینه از آن 2 فصل اول آشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر------------3انواع ساختار تایر----------------4ویژگی مهم تایرهای رادیال-------5اجزای اصلی تایر----------------6نقش گل یا طرح آج--------------7شاخص بار---------------------13شاخص سرعت-----------------14میزان باد مجاز-----------------15استاندار

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت درباره آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایرانواع ساختار تایرویژگی مهم تایرهای رادیالاجزای اصلی تایرنقش گل یا طرح آجشاخص بارشاخص سرعتمیزان باد مجازاستانداردهای تایرنس

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت با موضوع آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


       لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایرانواع ساختار تایرویژگی مهم تایرهای رادیالاجزای اصلی تایرنقش گل یا طرح آجشاخص بارشاخص سرعتمیزان باد مجازاستاندار

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت درباره آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایرانواع ساختار تایرویژگی مهم تایرهای رادیالاجزای اصلی تایرنقش گل یا طرح آجشاخص بارشاخص سرعتمیزان باد مجازاستانداردهای تایرنس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت درباره آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایرانواع ساختار تایرویژگی مهم تایرهای رادیالاجزای اصلی تایرنقش گل یا طرح آجشاخص بارشاخص سرعتمیزان باد مجازاستانداردهای تایرنس

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت با موضوع آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن


       لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایرانواع ساختار تایرویژگی مهم تایرهای رادیالاجزای اصلی تایرنقش گل یا طرح آجشاخص بارشاخص سرعتمیزان باد مجازاستاندار

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 30     فصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر3انواع ساختار تایر4ویژگی مهم تایرهای رادیال---5اجزای اصلی تایر6نقش گل یا طرح آج--7شاخص بار-13شاخص سرعت-14میزان باد مجاز-15استانداردهای تایر---16نسبت منظر-17 اندازه نویسی تایر--18علائم منقوش روی دیواره تایر---20فصل دومنگهداری و استفاده بهینه

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 30     فصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر3انواع ساختار تایر4ویژگی مهم تایرهای رادیال---5اجزای اصلی تایر6نقش گل یا طرح آج--7شاخص بار-13شاخص سرعت-14میزان باد مجاز-15استانداردهای تایر---16نسبت منظر-17 اندازه نویسی تایر--18علائم منقوش روی دیواره تایر---20فصل دومنگهداری و استفاده بهینه

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 30     فصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر3انواع ساختار تایر4ویژگی مهم تایرهای رادیال---5اجزای اصلی تایر6نقش گل یا طرح آج--7شاخص بار-13شاخص سرعت-14میزان باد مجاز-15استانداردهای تایر---16نسبت منظر-17 اندازه نویسی تایر--18علائم منقوش روی دیواره تایر---20فصل دومنگهداری و استفاده بهینه

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن  

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آن

پاورپوینت آشنایی با تایر و استفاده بهینه از آنفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 30     فصل اولآشنایی با تایر و انتخاب مناسبمواد تشكیل دهنده تایر3انواع ساختار تایر4ویژگی مهم تایرهای رادیال---5اجزای اصلی تایر6نقش گل یا طرح آج--7شاخص بار-13شاخص سرعت-14میزان باد مجاز-15استانداردهای تایر---16نسبت منظر-17 اندازه نویسی تایر--18علائم منقوش روی دیواره تایر---20فصل دومنگهداری و استفاده بهینه

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس اسپری بدنه خودرو با قیمت پایین و کیفیت بالا  

فرمول تولید واکس اسپری بدنه خودرو با قیمت پایین و کیفیت بالا


 این فرمول برای تولید واکس قابل اسپری مخصوص بدنه خودرو کاربرد دارد. این واکس حدود 80 درصد از آب تشکیل شده بنا بر این قیمت تمام شده آن پایین است. چون فاقد حلال های نفتی است به بدنه خودرو و قطعات لاستیکی و پلاستیکی آسیب نمی زند.در ترکیب این واکس از سیلیکون و موم کارنوبا استفاده شده بنا براین در عین ارزان بودن کیفیت بالایی دارد. این واکس تمیز کننده و براق کننده و مح

ادامه مطلب  

فرمول واکس تایر خودرو(اسپری)  

فرمول واکس تایر خودرو(اسپری)


 واکس لاستیک  دارای قدرت محافظتی بالا میباشد. این براق کننده لاستیک خودرو بدون روغن و چسبندگی با رایحه ای مطبوع بوده که بعنوان یک اسپری واکس تایر ماشین با ماندگاری بالا معرفی می گردد.ایجاد درخشندگی مناسب واکس لاستیک اتومبیل و قدرت محافظتی آن در برابر آسیب عوامل جوی به طول عمر لاستیک خودرو کمک می نماید. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول واکس تایر خودرو(اسپری)  

فرمول واکس تایر خودرو(اسپری)


 واکس لاستیک  دارای قدرت محافظتی بالا میباشد. این براق کننده لاستیک خودرو بدون روغن و چسبندگی با رایحه ای مطبوع بوده که بعنوان یک اسپری واکس تایر ماشین با ماندگاری بالا معرفی می گردد.ایجاد درخشندگی مناسب واکس لاستیک اتومبیل و قدرت محافظتی آن در برابر آسیب عوامل جوی به طول عمر لاستیک خودرو کمک می نماید. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول واکس تایر خودرو(اسپری)  

فرمول واکس تایر خودرو(اسپری)


 واکس لاستیک  دارای قدرت محافظتی بالا میباشد. این براق کننده لاستیک خودرو بدون روغن و چسبندگی با رایحه ای مطبوع بوده که بعنوان یک اسپری واکس تایر ماشین با ماندگاری بالا معرفی می گردد.ایجاد درخشندگی مناسب واکس لاستیک اتومبیل و قدرت محافظتی آن در برابر آسیب عوامل جوی به طول عمر لاستیک خودرو کمک می نماید. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس خودرو 8  

فرمول تولید واکس خودرو 8


این فرمول برای تولید واکس خودرو کاربرد دارد. با تنظیم اجزاء می توان واکس را به صورت مایع یا به صورت ژل مانند تولید نمود.ماده موثره این فرمول یک ترکیب آمینو سیلوکسان است. این واکس مواد ساینده ندارد و ضمن تمیزی سطح آن را براق نموده و از سطح حفاظت می کند.این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس خودرو 8  

فرمول تولید واکس خودرو 8


این فرمول برای تولید واکس خودرو کاربرد دارد. با تنظیم اجزاء می توان واکس را به صورت مایع یا به صورت ژل مانند تولید نمود.ماده موثره این فرمول یک ترکیب آمینو سیلوکسان است. این واکس مواد ساینده ندارد و ضمن تمیزی سطح آن را براق نموده و از سطح حفاظت می کند.این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس چرم 3  

فرمول تولید واکس چرم 3


این فرمول یک فرمول استاندارد و معمول برای تولید واکس  و پولیش چرم می باشداین واکس اثر تمیز کننده ، براق کننده و نگهدارنده دارد و در انواع رنگ های مختلف یا به فرم بیرنگ قابل تولید استاین فرمول برای انواع محصولات چرمی از جمله کفش و مبل و کاپشن و رویه صندلی خودرو قابل استفاده استاین فرمول در یک صفحه و بافرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس بدنه خودرو 6  

فرمول تولید واکس بدنه خودرو 6


این فرمول برای تولید نوعی واکس خمیری یا کرم مانند برای بدنه خودرو ارائه شده است. این محصول بدنه خودرا را تمیز و براق نموده و از آن محافظت می نماید. این واکس بر پایه موم کارنوبا و الکل می باشد.این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس بدنه خودرو 6  

فرمول تولید واکس بدنه خودرو 6


این فرمول برای تولید نوعی واکس خمیری یا کرم مانند برای بدنه خودرو ارائه شده است. این محصول بدنه خودرا را تمیز و براق نموده و از آن محافظت می نماید. این واکس بر پایه موم کارنوبا و الکل می باشد.این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس لوازم و مبلمان چوبی  

فرمول تولید واکس لوازم و مبلمان چوبی


این فرمول برای تولید واکس براق کننده و محافظت کننده لوازم و مبلمان چوبی ارائه شده است. این واکس در کارگاههای تولیدی و نمایشگاههای فروش و در منازل قابل استفاده است. این محصول علاوه بر براقیت و جلا دادن و زیبا سازی ظاهر لوازم چوبی از کیفیت و نما و رنگ چوب نگهداری و محافظت می نماید. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب


با ماندگاری بالا محافظت از لاستیک شما را برعهده گرفته، به شفافیت و درخشندگی لاستیک کمک می کند.با استفاده بهینه از واکس شاهد عدم ترک خوردگی و خشک شدن لاستیک اتومبیل در برابر نور خورشید باشید.همیشه عواملی وجود دارد که لاستیک اتومبیل شما را تهدید می کنند.گرد و خاک، ذرات آلوده کننده معلق در هوا و چربی ها همواره عواملی مؤثر در تخریب اتومبیل شما هستند.در این جهت واکس کمک مؤثری برای مقابله باعوامل مخرب لاستیک

ادامه مطلب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب


با ماندگاری بالا محافظت از لاستیک شما را برعهده گرفته، به شفافیت و درخشندگی لاستیک کمک می کند.با استفاده بهینه از واکس شاهد عدم ترک خوردگی و خشک شدن لاستیک اتومبیل در برابر نور خورشید باشید.همیشه عواملی وجود دارد که لاستیک اتومبیل شما را تهدید می کنند.گرد و خاک، ذرات آلوده کننده معلق در هوا و چربی ها همواره عواملی مؤثر در تخریب اتومبیل شما هستند.در این جهت واکس کمک مؤثری برای مقابله باعوامل مخرب لاستیک

ادامه مطلب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب


با ماندگاری بالا محافظت از لاستیک شما را برعهده گرفته، به شفافیت و درخشندگی لاستیک کمک می کند.با استفاده بهینه از واکس شاهد عدم ترک خوردگی و خشک شدن لاستیک اتومبیل در برابر نور خورشید باشید.همیشه عواملی وجود دارد که لاستیک اتومبیل شما را تهدید می کنند.گرد و خاک، ذرات آلوده کننده معلق در هوا و چربی ها همواره عواملی مؤثر در تخریب اتومبیل شما هستند.در این جهت واکس کمک مؤثری برای مقابله باعوامل مخرب لاستیک

ادامه مطلب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب  

واکس لاستیک خودرو پایه آب


با ماندگاری بالا محافظت از لاستیک شما را برعهده گرفته، به شفافیت و درخشندگی لاستیک کمک می کند.با استفاده بهینه از واکس شاهد عدم ترک خوردگی و خشک شدن لاستیک اتومبیل در برابر نور خورشید باشید.همیشه عواملی وجود دارد که لاستیک اتومبیل شما را تهدید می کنند.گرد و خاک، ذرات آلوده کننده معلق در هوا و چربی ها همواره عواملی مؤثر در تخریب اتومبیل شما هستند.در این جهت واکس کمک مؤثری برای مقابله باعوامل مخرب لاستیک

ادامه مطلب  

فرمول واکس داشپورت 2  

فرمول واکس داشپورت 2


داشبورد یکی از بخش‌های داخلی یک خودرو است که در واقع قسمتی است برای کنترل راننده و دسترسی آسان او به مجموعه کلیدها و نمایش‌دهنده‌ها که زیر شیشه جلو خودروها قرار می‌گیرد.داشبورد‌ مهم‌ترین بخش داخلی یک خودرو است، به همین خاطر معمولا طراحان به آن بسیار توجه می‌کنند و در واقع نوع ساخت و طراحی آن تاثیر زیادی بر روی ارزش اتومبیل می‌گذارد.همان طور که تمیزکاری بدنه اتومبیل جلا و جلوه زیبایی به خودر

ادامه مطلب  

فرمول واکس داشپورت  

فرمول واکس داشپورت


داشبورد یکی از بخش‌های داخلی یک خودرو است که در واقع قسمتی است برای کنترل راننده و دسترسی آسان او به مجموعه کلیدها و نمایش‌دهنده‌ها که زیر شیشه جلو خودروها قرار می‌گیرد.داشبورد‌ مهم‌ترین بخش داخلی یک خودرو است، به همین خاطر معمولا طراحان به آن بسیار توجه می‌کنند و در واقع نوع ساخت و طراحی آن تاثیر زیادی بر روی ارزش اتومبیل می‌گذارد.همان طور که تمیزکاری بدنه اتومبیل جلا و جلوه زیبایی به خودر

ادامه مطلب  

فرمول پولیش اتومبیل  

فرمول پولیش اتومبیل


پولیش واکس  نوعی پولیش با خاصیت براق کنندگی سیلیکونی میباشد که که در عین عمل پولیشکاری عالی، سطح رنگ خودرو را همانند یک بدنه واکس شده درخشان و براق میکند در حالی که هیچ چربی روی بدنه دیده نمیشود و نیازی به ایجاد چربی توسط واکس نخواهد بود.استفاده از پولیش واکس باعث ایجاد فیلم محافظ نیز میشود که سطح بدنه خودرو را از زیانهای ناشی از اشعه نور خورشید در امان قرار میدهد. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ار

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس یا پوشش محافظ انواع میوه و مرکبات  

فرمول تولید واکس یا پوشش محافظ انواع میوه و مرکبات


این فرمول برای ساخت واکس یا پوشش محافظ انواع میوه شامل سیب و پرتقال و نارنگی و حتی گوجه فرنگی نیز کاربرد داشته و موجب محافظت طولانی و همچنین زیبایی ظاهری میوه می گردداین فرمول از مواد بی خطر و بهداشتی تهیه شده و هیچگونه خطر یا عوارضی ندارد این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول تولید واکس جامد برای کف چوبی اتاق  

فرمول تولید واکس جامد برای کف چوبی اتاق


این فرمول برای تولید نوعی واکس برای کف چوبی اتاق یا سالن ها ارائه شده که مواد اولیه آن در بازار به وفور یافت میشود و فرایند ساخت ساده ای دارد.این فرمول در یک صفحه و با فرمت PDF ارائه شده است

ادامه مطلب  

فرمول واکس داشپورت 2  

فرمول واکس داشپورت 2


داشبورد یکی از بخش‌های داخلی یک خودرو است که در واقع قسمتی است برای کنترل راننده و دسترسی آسان او به مجموعه کلیدها و نمایش‌دهنده‌ها که زیر شیشه جلو خودروها قرار می‌گیرد.داشبورد‌ مهم‌ترین بخش داخلی یک خودرو است، به همین خاطر معمولا طراحان به آن بسیار توجه می‌کنند و در واقع نوع ساخت و طراحی آن تاثیر زیادی بر روی ارزش اتومبیل می‌گذارد.همان طور که تمیزکاری بدنه اتومبیل جلا و جلوه زیبایی به خودر

ادامه مطلب  

فرمول واکس داشپورت  

فرمول واکس داشپورت


داشبورد یکی از بخش‌های داخلی یک خودرو است که در واقع قسمتی است برای کنترل راننده و دسترسی آسان او به مجموعه کلیدها و نمایش‌دهنده‌ها که زیر شیشه جلو خودروها قرار می‌گیرد.داشبورد‌ مهم‌ترین بخش داخلی یک خودرو است، به همین خاطر معمولا طراحان به آن بسیار توجه می‌کنند و در واقع نوع ساخت و طراحی آن تاثیر زیادی بر روی ارزش اتومبیل می‌گذارد.همان طور که تمیزکاری بدنه اتومبیل جلا و جلوه زیبایی به خودر

ادامه مطلب  

فرمول پولیش اتومبیل  

فرمول پولیش اتومبیل


پولیش واکس  نوعی پولیش با خاصیت براق کنندگی سیلیکونی میباشد که که در عین عمل پولیشکاری عالی، سطح رنگ خودرو را همانند یک بدنه واکس شده درخشان و براق میکند در حالی که هیچ چربی روی بدنه دیده نمیشود و نیازی به ایجاد چربی توسط واکس نخواهد بود.استفاده از پولیش واکس باعث ایجاد فیلم محافظ نیز میشود که سطح بدنه خودرو را از زیانهای ناشی از اشعه نور خورشید در امان قرار میدهد. این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ار

ادامه مطلب  

فرمول واکس داشپورت 2  

فرمول واکس داشپورت 2


داشبورد یکی از بخش‌های داخلی یک خودرو است که در واقع قسمتی است برای کنترل راننده و دسترسی آسان او به مجموعه کلیدها و نمایش‌دهنده‌ها که زیر شیشه جلو خودروها قرار می‌گیرد.داشبورد‌ مهم‌ترین بخش داخلی یک خودرو است، به همین خاطر معمولا طراحان به آن بسیار توجه می‌کنند و در واقع نوع ساخت و طراحی آن تاثیر زیادی بر روی ارزش اتومبیل می‌گذارد.همان طور که تمیزکاری بدنه اتومبیل جلا و جلوه زیبایی به خودر

ادامه مطلب  

فرمول واکس داشپورت  

فرمول واکس داشپورت


داشبورد یکی از بخش‌های داخلی یک خودرو است که در واقع قسمتی است برای کنترل راننده و دسترسی آسان او به مجموعه کلیدها و نمایش‌دهنده‌ها که زیر شیشه جلو خودروها قرار می‌گیرد.داشبورد‌ مهم‌ترین بخش داخلی یک خودرو است، به همین خاطر معمولا طراحان به آن بسیار توجه می‌کنند و در واقع نوع ساخت و طراحی آن تاثیر زیادی بر روی ارزش اتومبیل می‌گذارد.همان طور که تمیزکاری بدنه اتومبیل جلا و جلوه زیبایی به خودر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1